بررسی و جایگاه نقش مالچ ها و خاکپوش ها در زراعت ديم

بررسی و جایگاه نقش مالچ ها و خاکپوش ها در زراعت ديم
بررسی و جایگاه نقش مالچ ها و خاکپوش ها در زراعت ديم

بررسی-و-جایگاه-نقش-مالچ-ها-و-خاکپوش-ها-در-زراعت-ديم

چکيده

مقصود از مالچ عبارتست از هر ماده اي که در سطح خاک روئيده و در همان محل نگهداري شده,هر ماده اي که در خاک روئيده ولي قبل از قرار گرفتن در جاي اصلي خود تغيير ماهيت داده شده باشدرا شامل مي شود.

دلائل استفاده از مالچ ها شامل : تعديل درجه حرارت خاک      اثرات عناصر غذائي خاک      کنترل شوري خاک بهبود ساختمان خاک      کنترل کيفيت گياه و کنترل علفهاي هرز مي باشد.

بسياري از خواص و شرايط خاک به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير مالچ ها قرار مي گيرند. از جمله اين خواص : آب خاک از طريق کنترل روناب      افزايش نفوذپذيري      کاهش تبخير و کنترل علف هرز      درجه حرارت خاک از طريق ممانعت از تابش خورشيد و غيره ... مي باشد.

در مناطقي که خاک به طور موثري از مالچ پوشيده شده افزايش عملکرد غالباً قابل توجه است . افزايش عملکرد ناشي از افزايش رژيم آّب و درجه حرارت خاک , اصلاح ساختمان خاک , اصلاح شوري خاک و کنترل فرسايش و ساير عوامل خاکي و محيطي گياه در ارتباط با استفاده از مالچ ها بوده است .

مقدمه :

تاريخ کاربرد مالچ ها در خاک احتمالا به قدمت کشاورزي مي رسد. روميان باستان جهت صرفه جويي آب سنگها را در سطح خاک قرار مي دادند. اين عمليات مناسب مناطقي بودند که دسترسي به کارگر به آساني ميسر نبود. اما با معرفي کشاورزي مکانيزه آنها ديگر عملي نبودند.

در کشاورزي مکانيزه امروز از بقاياي گياهي زراعي باقيمانده در مزرعه يا در مورد گياهان با ارزش از موادي که در جاي ديگر ساخته شده و به مزرعه انتقال يافته اند به عنوان مالچ استفاده مي کنند .

 

دلائل استفاده از مالچ ها :

مالچ ها به دلائل متفاوتي به کاربرده مي شوند اما زراعت در مناطق خشک , صرفه جويي آب و کنترل فرسايش  بدون شک از اهم اين دلايل مي باشند. اگر مالچ ها به طور صحيح به کار برده شوند مطمئناً در کنترل فرسايش آبي و بادي موثر خواهند بود . ساير دلائل استفاده از مالچ ها شامل: تعديل درجه حرارت خاک      اثرات عناصر غذائي خاک      کنترل شوري خاک      بهبود ساختمان خاک      کنترل کيفيت گياه و کنترل علفهاي هرز مي باشد.

تعاريف    

مقصود از مالچ عبارتست از هر ماده اي که در سطح خاک روئيده و در همان محل نگهداري شده ؛ هر ماده اي که در خاک روئيده ولي قبل از قرار گرفتن در جاي اصلي خود تغيير ماهيت داده شده باشد ؛ و هر ماده اي که تهيه يا ساخته شده و قبل از قرار گرفتن در محل اصلي به آنجا
حمل شده است . منظور از زراعت ديم به معناي  وسيع کلمه کشاورزي بدون آبياري مي باشد . اين عمل در هر منطقه جغرافيايي مي تواند انجام شود . زراعت ديم ,عبارتست از کشاورزي در مناطقي که تبخير و تعرق مطلق بيشتر از مقدار آبي است که توسط نزولات آسماني تامين
مي گردد.

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل